tfsf.net
当前位置:首页>>关于编程:输出100至200之间所有能被5或7整除的整数,并输出他们及他们的和。的资料>>

编程:输出100至200之间所有能被5或7整除的整数,并输出他们及他们的和。

#include <stdio.h> void main() { int i, sum = 0; for (i = 100; i < 200; i++) { if (i % 5 == 0 && i % 7 == 0) { sum += i; } } printf("\nsum = %d", sum); }

#include void main(){int i,k=0;for(i=100;i

#include <stdio.h>#include <math.h> main() { printf("100至200之间能同时被3,5,7整除的数为:\n"); int i; for(i=100;i++;i<201) { if(i%3=0&&i%5=0&&i%7=0) printf(" ",i); } }

#include#include int main() { int i; int count=0;//计数 for(int i=100;i { if(i%3==0&&i%5==0) { printf("%d能被3和5整除\n",i); count++; if(count==2)//输出两个之后,结束循环 break; } } system("pause"); }

C语言编程从5~100之间找出能被5或者7整除的数并输出,可以使用如下的方法:参考代码如下:#include<stdio.h> main() { for(int i=5;i<=100;i++){ if(i%5==0 || i%7==0) printf("%d\n",i); } }执行结果如下:

public class Devide { private int i; private int k=0; private int sum=0; public void f() { System.out.print("能被5整除的数是:"); for(i=100;i<=200;i++){ if(i%5 == 0){ System.out.print(i+" "); sum += i; k++;} } System.out.println(); System.out.

#include<stdio.h> void main() { int i; for(i=100;i<200;i++) { if(i%7!=0) printf("%d\n",i); } } 程序我已经调试,没有问题,输出100-200之间不能被7整除的数输出程序. 若输出输出100-200之间能被7整除的数,则i%7!=0改为i%7==0即可.

Dim i As Integer, n As Integer For i = 100 To 200 If i Mod 7 = 0 Then If n Mod 5 = 0 And n 0 Then Print n = n + 1 Print n & ":" & i, End If Next i

for(i=1;i<=100;i++){ if((i/5==0) && (i/7==0)) printf("%d\n",i); }

用C语言实现如下: #include"stdio.h" int fun(int start, int end, int a) { int i; for(i=start; i<end; i++) if((i%a)==0) printf("%d\n",i); } main() { fun(100,200,7); }

相关文档
网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.tfsf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com