tfsf.net
当前位置:首页>>关于C++编程 利用循环语句打印出输出如下和式的值 sum=...的资料>>

C++编程 利用循环语句打印出输出如下和式的值 sum=...

#include <iostream>using namespace std;int main(){ for(int i=1; i<=10*3; i+=2) { for(int j=0; j<i; j++) { cout<<"#"; } cout<< endl; } return 0;}

#include void main() { int i,j,k; for(i=1;i=1;i--) //先打印上边的9行 { for(j=1;j

钱能的书,嘿嘿vs2008编译通过#include #include using namespace std;int main(){for(int j=1;j 评论0 0 0

#include <iostream> using namespace std; int main() { for(int i=1; i<=10*3; i+=2) { for(int j=0; j<i; j++) { cout<<"#"; } cout<< endl; } return 0; }

您好,这样的:#include <stdio.h>#include <math.h> void main() { int m = 0, n = 0; int i = 0, j = 0, k = 0; scanf("%d%d",&m,&n); for (i = -m; i <= m; i++) { for(k = 0; k < m - abs(i) + 1; k++) printf(" "); for(j = 0; j < n; j++) { if ( i == 0) printf("*"); else printf("%d", m - abs(i) + 1); } printf("\n"); } }

#include <iostream> using namespace std; void main() { for(int i=1;i<=9;i++) { if(i<5) { for(int j=1;j<=i;j++) { cout<<i; } cout<<endl; } else { for(int j=1;j<=9-i+1;j++) { cout<<9-i+1; } cout<<endl; } } system("pause");//可以加一个暂停来防

#include &lt;stdio.h&gt;int main(){ int i; int j; int num=5; for(i=1;i&lt;=num;++i) { for(j=1;j&lt;=i;j++) printf("%d",i); printf("\n"); } for(i=num-1;i&gt;0;--i) { for(j=1;j&lt;=i;j++) printf("%d",i); printf("\n"); } getchar(); //结果页面保留 return 0;}

指针提高了 c、c++ 的灵活性,可以说是“精髓”.这东西在操作数据结构、对内存操作的时候很有用.---------------------首先指针没什么难的,学习 c 和 c++ 需要很重视指针的应用以下两段代码分别是不用指针和用指针的方法不用指针的:char

Private Sub Command1_Click()n = 0For i = n To 9n = n + 1For j = n To 9Print j;Next jPrintNext iEnd Sub

#include <iostream.h>int main(void){ int i,j,k; for(i=1;i<7;i++) { cout<<i; for(k=0,j=i-1;k<7;k++,j++) { if(j==7){j=0;} cout<<" "<<j; } cout<<endl; } return 0;}

相关文档
网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.tfsf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com