tfsf.net
当前位置:首页>>关于C语言程序设计:用户随机输入10个整数,求出最大值...的资料>>

C语言程序设计:用户随机输入10个整数,求出最大值...

#includevoid main(){ int i,t,num[10]; int max,min,avg,sum=0; char con; do { printf("请输入十个数字:"); for(i=0;inum[i+1]) { t=min; min=num[i+1] ; num[i+1]=t; } } for(i=0;i 评论0 0 0

#incude void main() { int x,m,i; for ( i=0;i printf("%d\n",m); }

程序如下: #include void main() { int a[10]; int i,max,bi; printf("输入十个数:\n"); for(i=0;imax) { max=a[i]; bi=i; } } printf("最大值是: %d\n",max); printf("下标是: %d\n",bi); }

int max(int *pdata,int num) { int i,maxValue=0; for(i=0;i<num,i++) { if(maxValue<pdata[i]) maxValue=pdata[i]; }return maxValue; }超过100字咯,还不懂Q我

#include<stdio.h> int main() { int arr[100]={0}; int n=0; scanf("%d",&n); for(int i=0;i<n;i++) { scanf("%d",&arr[i]); } int max=arr[0]; int min=arr[0]; int maxIndex=0; int minIndex=0; for(int i=1;i<n;i++) { if(arr[i]>max) { max=arr[i]; maxIndex=i; } if(arr[i]<

#include int main(){ int a[10]; for(int i=0;i scanf("%d",&a[i]); for(int i=0;i { for(int j=i;j { if(a[i] { int temp=a[i]; a[i]=a[j]; a[j]=temp; } } } printf("%d %d\n",a[0],a[1]); return 0; } 这是c代码,没问题的话就采纳吧,有问题随时可以问

#includevoid main(){ int x,a,b,i; scanf("%d",&a); scanf("%d",&b); for ( i=0;ib ) b=x; } printf("%d,%d\n",a,b);}

直接上代码了:#include <stdio.h>#include <conio.h> int main(){ int a[10],i,max,min; float aver; for(i=0;i<10;++i)scanf("%d",&a[i]); //循环输入10个整数 aver=max=min=a[0]; //初始化三个代求变量的值 for(i=1;i<10;++i){ aver+=a[i]; //累加元素的

#include main(){ int i,min,max,s; int a[10]; s=i; for (i=0;imax)max=a[i]; if(a[i] 评论0 0 0

int i,m=0; for(i=0,i<10,i++) { cin>>a[i]; if(a[i]>m) m=a[i]; } cout<<m;

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.tfsf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com